1 اطلاعات شخصی
2 انتخاب سفارش
3 انتخاب فایل
4 قرارداد
5 تائید سفارش و پرداخت